Gå til hovedindhold

Om Døgndiamanten

Døgndiamanten er et bosted for sårbare og udsatte børn og unge under Næstved Kommune. Børn og unge som har psykosociale støttebehov, og som har behov for at blive set og hørt af anerkendende voksne som understøtter stabilitet, tryghed og kontinuitet i deres liv.

Indgangspartiet Rubinen

Indhold

  Hos Døgndiamanten arbejder vi altid ud fra barnets/den unges perspektiv. Vi inddrager og giver de unge medindflydelse i en aktiv hverdag med fokus på trivsel, ressourcer og udviklingspotentiale.

  Den unges familie/netværk er vigtige medspillere, og vi formår at skabe gode relationer og ofte et tæt samarbejde, hvor også øvrige vigtige aktører indgår; sagsbehandlere, skoler, psykiatrien mv.

  I Døgndiamanten har vi nogle vigtige narrativer og værdier, som er grundlæggende for vores måde at samarbejde og interagere med andre. Vi betragter mennesker som værdifulde diamanter. Vi fødes alle som uslebne diamanter. En diamants slibning/forarbejdning er afhængig af, hvem der forestår forarbejdningen samt under hvilke vilkår, at det sker.

  I vores diamantsamarbejde omkring børn, unge og voksne har vi fokus på følgende 5 C’er som udgør bedømmelsen af en diamants værdi. Den bedømmes ud fra de 5 C’er: Carat, Colour, Cut, Clarity og Certification:

  Karakter (Carat)
  Hvad er udviklingspotentialet hos den enkelte, altså vægten af diamanten.

  Farve (Colour)
  Hudfarve og etnisk oprindelse respekterer vi kulturelt, men det påvirker ikke vores nuancerede og inkluderende menneskesyn, ligesom farven på en diamant.

  Tilpasning (Cut)
  Alle skal behandles individuelt. I den sammenhæng associerer vi til vores pædagogiske værktøj. Vi ser det som slibningen af den enkelte diamant.

  Gennemsigtighed (Clarity)
  Gennemsigtighed er afgørende for at ærlighed og en høj grad af inddragelse kendetegner udvikling og trivsel under ophold hos os.

  Certifikat (Certification)
  Vores tilsynsrapport indikerer, at vi lever op til vores mål om de forudgående 4 C’er.

  Vores børn, unge og voksne opfatter vi som enestående, dyrebare og værdifulde ædelstene, der skal behandles med excellence og ordentlighed samt med hjerte og omsorg. Vi tror, at med den rette pædagogik og tilgang, så kan alle ”slibes” og dermed få de mange mulige facetter frem. Som det vides af de fleste, så foregår slibning af diamanter kun af andre diamanter, der har den samme værdifulde egenskab og hårdhed (medarbejdere/unge). Dermed erkender vi, at der er tale om en dynamisk gensidig slibning, der bestandigt er i gang på kryds og tværs, når de mange ”små” diamanter slibes af de andre ”små” og ”store” diamanter. Sammen får vi alle flere facetter frem. Vi sliber og polerer hinanden og bliver alle mere værdifulde og særegne undervejs i denne proces.

  Døgndiamanten hører under Næstved Kommune og har 4 boliger til ophold for børn og unge.

  Børn og unge

  Døgndiamanten har fire boliger målrettet børn og unge i alderen 7-25 år i Holme-Olstrup. Målgruppen er sårbare og udsatte børn og unge med brug for psykosocial støtte, stabilitet, tryghed og kontinuitet i deres liv.

  Vi arbejder altid ud fra barnets/den unges perspektiv og sikrer medindflydelse i en aktiv hverdag med fokus på trivsel, ressourcer og udviklingspotentiale.

  Rubinen

  For unge i alderen 12-17 (25) år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer.

  Opalen

  For børn/unge i alderen 7-15 år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer.

  Smaragden

  For unge i alderen 16-25 år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer. Smaragden er målrettet unge, der har behov for kompetencer til et selvstændigt liv i egen bolig med job eller uddannelse.

  Safiren

  For unge i alderen 12-25 år med personlighedsforstyrrelser, stressbelastning, tilknytningsforstyrrelser og anden psykisk vanskelighed.

  Med den unge og den unges familie i centrum tilrettelægges et helhedsorienteret udviklings- og socialpædagogisk støtteforløb/ophold. Den teoretiske tilgang tager udgangspunkt i et anerkendende og nuanceret menneskesyn med metodetilgangen kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende praksis (KRAP).

  Ledelse

  Fungerende forstander Per Aarkrog, pædagog.
  Afdelingsleder Linda Spence, socialrådgiver.

  Stabsfunktioner

  Karinasophia Lüders, projektmedarbejder (på barsel).  
  Birgit Lund, kontorassistent.

  Medarbejdere

  Medarbejderne på Døgndiamanten har uddannelser som pædagog, pædagogisk assistent, socialrådgiver, skolelærer og nogle ufaglærte, men som har erfaring med at arbejde på det specialiserede børn/unge og voksenområde.

  Vi arbejder teambaseret. Medarbejderne er ressourcepersoner og indgår i teams bestående af medarbejdere med en vis grad af diversitet, f.eks. uddannelsesmæssig baggrund, køn og etnicitet samt forskellige personlighedstræk og interesseområder. Dette med formål i højere grad at kunne supplere hinanden, øge teamwork, faglig kvalitet og resultater.

  Kompetenceudvikling

  Døgndiamanten anvender årshjul for oversigt over kompetenceudvikling og aktiviteter.

  Medarbejdere og ledelsen modtager kontinuerlig supervision/ledelses coaching.
  På Døgndiamanten bruger vi supervision som en faglig læringsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praksisnære special pædagogik.

  Vi benytter os af forskellige supervisorer, primært KRAP, som har særlig erfaring med de fagspecifikke områder og metoder som findes relevante for opgaveløsning.

  Døgndiamanten er godkendt i henhold til Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107.

  Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7:
  § 66. Anbringelsessteder for børn og unge kan være
  Stk. 1………………

  7) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner.

  Servicelovens § 107:
  Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

  Stk. 2 . Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

  1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

  2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

  Tilsyn

  Døgndiamanten er en kommunal institution under Næstved kommune. Tilsyn varetages af Socialtilsyn Øst.

  Døgninstitutionen blev startet i 1993 og havde til formål at gribe hurtigt ind og afhjælpe udfordringer for sårbare og udsatte unge i landets kommuner.

  I 2011 fik Institutionen støtte til et 3-årigt projektforløb, der havde fokus på professionalisme og arbejdsglæde. Projektet blev i 2014 afsluttet med en succesfuld rapportudgivelse med fokus på kvalitets– og kompetenceudvikling. På baggrund af projektrapporten samt det faktum, at institutionen over en årrække havde udviklet sig fra et matrikelløst tilbud til bestå af flere faste boliger, så var tiden kommet til, at institutionen i 2016 skiftede navn til Døgndiamanten. Dette for at indikere, at der var sket såvel organisatoriske, godkendelsesmæssige samt faglige kvalitets- og kompetencemæssige forandringer tillige med, at institutionen var med til at påbegynde en ny fortælling som moderne institution for udsatte og sårbare børn, unge og voksne.

  Døgndiamanten ønskede efter navneændring i 2016 at komme tættere til Næstved kommune og gik i dialog med Team Ejendomme om mulige og egnede bygninger. Den lukkede skole i Holme-Olstrup blev en mulighed og efter mange overvejelser ift. bygningernes anvendelighed og dernæst finansieringen af ombygningen, som Døgndiamanten selv skulle bekoste indenfor eget budget, blev det en virkelighed i 2019.

  Herefter brugte vi cirka 1 år på at renovere og gøre skolen hjemlig, hvorefter vores afdelinger Rubinen og Opalen flyttede hertil. Vores fysiske rammer indendørs indeholder gode, rummelige og velindrettede værelser til børn/unge. Vi har optimale udenomsarealer med spændende nye anlægstiltag i samarbejde med lokalområdet til brug for alle. Vi er selv meget stolte over vores faciliteter og modtager jævnligt mange flotte tilkendegivelser om, at ombygningen er aldeles vellykket og fremstår i dag som et hjem, hvilket de unge, deres forældre og de anbringende kommuner også bekræfter.

  Døgndiamanten har også en afdeling i Fensmark (Smaragden) og en afdeling i Faxe (Safiren).

  I 2020 blev Døgndiamanten så endelig indviet med en stor festlig indvielse, hvor der var underholdning, musik og sang samt taler. En af vores unge klippede snoren og et nyt eventyr begyndte i samarbejde med lokalsamfundet. Der var forventeligt nok nogle knaster og startvanskeligheder, der lige skulle ”slibes” til. I dag efter 1,5 år er der etableret et godt samarbejde mellem lokalsamfundet og Døgndiamanten, og vi har i fællesskab fundet frem til en god hverdag sammen.

  Katerina Pitzner er protektor for vores institution.

  Katerina Pitzner er verdens eneste kvindelige ‘diamant broker’ og en af Europas højst profilerede diamanthandlere. Hun er ligeledes foredragsholder, coach og forfatter.

  Sådan arbejder vi på Døgndiamanten

  Vi tror at samskabelse, øget vidensdeling og fællesskab er vejen frem for at øge anbragtes vilkår for ligeværdige anerkendende udviklingsmuligheder.